NL

Garantie

BEPERKTE GARANTIE RACE PRODUCTIONS N.V.

Race Productions N.V., een Belgisch bedrijf gevestigd in Paal-Beringen, geeft op Ridley-fietsen en -frames volgende beperkte garantie:

1. Ridley vijf (5) jaar garantie

Frames: Krachtens volgende beperkingen en voorwaarden biedt Race Productions N.V. de eerste eigenaar op Ridley-frames een garantie van vijf (5) jaar tegen materiële en/of technische productiefouten, op voorwaarde dat het frame bij een erkende Ridley-dealer werd aangekocht. Deze garantie van vijf (5) jaar geldt enkel voor fietsen die in normale omstandigheden werden gebruikt en goed zijn onderhouden. De beperkte garantie geldt niet voor lak- of vernislagen, framefittings en onderdelen die op de fiets/het kader zitten, zoals een voorvork, wielen, de ketting, remmen, de zadelpen, het stuur en de stuurpen of onderdelen van het veringsysteem.

Op lak- en vernislagen op het frame staat een garantie tegen materiële en/of technische productiefouten van twee (2) jaar. Onderdelen die los op de fiets/het frame staan, zoals wielen, de ketting, remmen, de zadelpen, het stuur en de stuurpen of onderdelen van het veringsysteem vallen onder de beperkte garantie van de fabrikant. Deze garantie vervalt indien de fiets of het kader niet nieuw werd aangekocht of correct door een erkende Ridley-dealer werd gemonteerd.

2. Bijkomende voorwaarden

Deze beperkte garantie is uitsluitend bedoeld voor de eerste eigenaar van deze nieuwe Ridley-fiets of dit kader, op voorwaarde dat de aankoop bij een erkende Ridley-dealer is gebeurd, en voor zolang de eerste eigenaar de Ridley-fiets in zijn bezit houdt. Deze beperkte garantie is niet overdraagbaar.

Om van uw rechten onder deze beperkte garantie gebruik te maken, moeten de fiets of het kader aan uw erkende Ridley-dealer worden bezorgd, samen met een reçu, een factuur of een ander voldoende schriftelijk aankoopbewijs waarop het serienummer van de fiets of van het kader staat vermeld. Indien Race Productions N.V. oordeelt dat deze fiets, dit kader of een onderdeel onder deze garantie valt, dan wordt dit naar goeddunken van Race Productions N.V. gerepareerd of vervangen. Deze beslissing is definitief en bindend. De eerste eigenaar betaalt alle werkuren voor het repareren of vervangen van alle onderdelen. Deze beperkte garantie omvat onder geen beding de transportkosten van en naar een erkende Ridley-dealer. Deze kosten zijn in voorkomend geval voor rekening van de eerste eigenaar.

Deze beperkte garantie is niet van toepassing op normale slijtage, noch op gebreken, storingen of defecten die te wijten zijn aan verkeerd gebruik, verwaarlozing, verkeerde montage, foutief onderhoud, wijzigingen, aanrijdingen, botsingen of foutief gebruik. Deze fiets of dit kader werd niet ontworpen, ontwikkeld, verspreid, geproduceerd of verkocht om trucs uit te voeren, op rampen te rijden, sprongen te maken, agressief te rijden, op zwaar terrein, in een extreem klimaat of zwaar belast te fietsen, voor commerciële of andere doeleinden te gebruiken; in dergelijke gevallen kan de fiets schade oplopen of kan de fietser zich ernstig kwetsen. In al deze gevallen vervalt de garantie.

3. Levenscyclus van een product

Elke fiets en elk kader van Ridley heeft een bepaalde levenscyclus. Deze cyclus verschilt al naargelang het procédé en de materialen gebruikt in de productie van de fiets of het kader, de manier waarop de fiets of het kader in de loop van zijn levensduur werd onderhouden, en de manier waarop en de frequentie waarmee de fiets of het kader werd gebruikt. Gebruik in wedstrijdverband, om trucs uit te voeren, op rampen te rijden, sprongen te maken, agressief te rijden, op zwaar terrein, in een extreem klimaat of zwaar belast te fietsen, voor commerciële of andere ongewone doeleinden kan de levenscyclus van een Ridley-fiets of -kader aanzienlijk verkorten. Al deze omstandigheden kunnen er afzonderlijk of gezamenlijk toe leiden dat een Ridley-fiets of -kader plots schade oploopt, die dan niet door deze garantie wordt gedekt. All RIDLEY-FIETSEN EN -KADERS MOETEN REGELMATIG DOOR EEN ERKENDE RIDLEY-DEALER WORDEN GECONTROLEERD, waarbij deze nazicht uitvoert op spanning en/of mogelijke defecten, met inbegrip van barsten, vervormingen, roestplekken, lak die afbladdert, deuken, en verder alles wat wijst op mogelijke problemen, verkeerd of foutief gebruik. Deze veiligheidscontroles zijn erg belangrijk, omdat men er ongevallen mee helpt voorkomen, fysieke letsels voor de fietser vermijdt en de levenscyclus van een Ridley-fiets of -frame op peil houdt.

DIT IS DE INTEGRALE EN DEFINITIEVE VERKLARING VAN BEPERKTE GARANTIE DOOR RACE PRODUCTIONS N.V. RACE PRODUCTIONS N.V. STAAT MET INBEGRIP VAN HAAR ERKENDE DEALERS NIEMAND TOE OM IN NAAM VAN RACE PRODUCTIONS N.V. DEZE GARANTIE IMPLICIET OF EXPLICIET UIT TE BREIDEN. NIEMAND ANDERS BUITEN RACE PRODUCTIONS N.V. HEEFT OP GENERLEI WIJZE HET RECHT EEN GARANTIE OP DEZE FIETS OF DIT KADER TE BIEDEN VOOR HET VERHAAL OF RECHTSMIDDEL WAAROP DE EERSTE EIGENAAR BEROEP KAN DOEN. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN RACE PRODUCTIONS N.V. ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE BEPERKT ZICH TOT HET BEDRAG VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPPRIJS EN RACE PRODUCTIONS N.V. IS IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK VOOR BIJKOMENDE SCHADE OF GEVOLGSCHADE.

4. Disclaimer

Alle andere rechtsmiddelen, verplichtingen, aansprakelijkheden, rechten, garanties die zich expliciet of impliciet van rechtswege of via andere weg stellen, met inbegrip van maar zich niet beperkend tot alle gevraagde, impliciete garanties van verkoopbaarheid, garanties die voortkomen uit de prestatiecurve, en alle gevraagde, impliciete garanties van geschiktheid, worden door Race Productions N.V. verworpen en door de eerste eigenaar geweigerd. Enkele of alle onderhavige beperkingen, of de uitsluiting of beperking van bijkomende schade of gevolgschade, worden in bepaalde regio’s, districten, landen of provincies niet aanvaard. Indien een bepaling niet uitvoerbaar blijkt, wordt enkel die bepaling geschrapt en blijven alle andere overeind. Deze beperkte garantie kent de eerste eigenaar geen wettelijke rechten en middelen toe, en de eerste eigenaar kan afhankelijk van de regio, het district, het land of de provincie over andere rechten of middelen beschikken.

Race Productions N.V.
Beverlosesteenweg 85
3583 Paal - Belgium