Garantie

Garantie

GARANTIE BELGIAN CYCLING FACTORY
VAN TOEPASSING OP RIDLEY FRAMES

NV Race Productions (met commerciële benaming “Belgian Cycling Factory”, hierna genoemd “BCF”), een Belgisch bedrijf gevestigd in Paal/Beringen, geeft aan de eerste eigenaar van een frame-forkset van het merk Ridley (hierna genoemd “Frame”), voor materiële en/of technische productiefouten een garantie van 5 jaar op Frames.

Wij wensen u erop te wijzen dat BCF voor materiële en/of technische productiefouten aan lak- en vernislagen op het Frame een garantie biedt van 2 jaar.

Deze garantiebepaling doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten.

VOORWAARDEN
- Deze garantie geldt enkel voor Frames die in normale omstandigheden werden gebruikt en naar behoren werden onderhouden (zie Owner Manual).
- Deze garantie van BCF is uitsluitend bedoeld voor de eerste eigenaar van een nieuw Frame, op voorwaarde dat de aankoop bij een erkende Ridley dealer is gebeurd, en voor zolang de eerste eigenaar deze in zijn bezit houdt. Deze garantie is dus nooit overdraagbaar.
- Deze garantie geldt enkel op het Frame voor zover deze door BCF werd geproduceerd.
- Het Frame dient te worden geregistreerd (zie hierna).

PROCEDURE OM VAN DE GARANTIE TE GENIETEN
- Het Frame moet geregistreerd worden binnen één maand na aankoop via https://www.ridley-bikes.com/nl/registreer-je-fiets/. Na registratie zal de eigenaar een registratiemelding ontvangen. De garantie voor Frames geldt vanaf datum van registratie.
- Claims in het kader van deze garantie moeten zo spoedig mogelijk en schriftelijk worden ingediend via een erkende Ridley dealer. Het Frame dient aan uw erkende Ridley dealer worden bezorgd, samen met een ontvangstbewijs, een factuur of een ander voldoende schriftelijk authentiek aankoopbewijs waarop het serienummer van het Frame en de datum van aankoop staan vermeld.
- Indien BCF oordeelt dat het Frame onder de door haar verleende garantie valt, dan wordt dit naar goeddunken van BCF gerepareerd of vervangen door hetzelfde of een gelijkwaardig product, indien hetzelfde product niet langer beschikbaar is. Deze zijn de enige garantieverplichtingen van BCF.

BEPERKINGEN
- Deze garantie omvat onder geen beding de transportkosten van en naar een erkende Ridley dealer, noch enig arbeidsloon voor het repareren of vervangen van onderdelen. Deze kosten zijn in voorkomend geval altijd voor rekening van de eerste eigenaar.
- Onderdelen gemonteerd op de fiets of het Frame, zoals wielen, versnellingssysteem, remmen, zadelpen, stuur en stuurpen, elektromotor en batterij, onderdelen van het veringsysteem of voorvorken die niet door BCF werden geproduceerd vallen enkel onder de garantie van de respectievelijke fabrikant.
- Deze garantie van BCF is niet van toepassing op normale slijtage, noch op gebreken, storingen of defecten die te wijten zijn aan verkeerd gebruik, verwaarlozing, verkeerde montage, foutief onderhoud, aangebrachte wijzigingen, aanrijdingen, botsingen of foutief gebruik, corrosie of de effecten van UV-licht.
- De garantie van BCF is niet van toepassing bij schade die het gevolg is van een ongeval of ander abnormaal, overmatig of oneigenlijk gebruik. Het Frame is met name niet geschikt om trucs uit te voeren, op rampen te rijden, sprongen te maken, agressief te rijden, op zwaar terrein, in een extreem klimaat of zwaar belast te fietsen, voor commerciële of andere gelijkaardige doeleinden te gebruiken; in dergelijke gevallen kan het Frame schade oplopen of kan de fietser zich ernstig kwetsen en kan BCF niet verantwoordelijk worden gehouden.
- BCF’s aansprakelijkheid onder deze garantie kan nooit groter zijn dan het bedrag van de oorspronkelijke aankoop. BCF kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De eerste eigenaar doet afstand van en BCF is niet aansprakelijk voor alle andere rechtsmiddelen, verplichtingen, aansprakelijkheden, rechten, garanties die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit de wet of anderszins, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige beweerde impliciete garantie die ontstaat uit de prestaties, handels- of gebruikspraktijken en enige beweerde impliciete garantie van geschiktheid. In bepaalde staten, rechtsgebieden, landen of provincies zijn sommige of alle hierin vermelde uitsluitingen of beperkingen verboden. In geval een bepaling onuitvoerbaar zou worden verklaard, zal alleen deze bepaling worden getroffen door de niet-uitvoerbaarheid en blijven alle andere bepalingen wel van toepassing.

DIT IS EEN INTEGRALE SLOTVERKLARING VAN BCF’S BEPERKTE GARANTIE OP FRAMES EN LAK- EN VERNISLAGEN. BCF GEEFT GEEN TOESTEMMING, OOK NIET AAN ERKENDE RIDLEY DEALERS, OM ENIGE ANDERE GARANTIES TE BIEDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, VOOR OF IN NAAM VAN BCF. NIEMAND ANDERS DAN BCF, EN GEEN ANDERE VERKLARING DAN DEZE VAN BCF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT DOOR, EEN BEWIJSVOERING VAN DERDEN, RESULTEERT IN EEN GEVAL VAN GARANTIE MET BETREKKING TOT FRAMES.