• Sign up for our monthly updates, news and special offers Click here

Garantie

Garantie

BEPERKTE GARANTIE

NV Race Productions (“Ridley”), een Belgisch bedrijf gevestigd in Paal-Beringen, geeft de volgende beperkte garantie op frame-forksets van het merk Ridley (hierna “frame(s)”) en op lak- en vernislagen.

Ridley geeft aan de eerste eigenaar van een Ridley frame een garantie voor materiële en/of technische productiefouten aan het frame voor een periode van vijf (5) jaar, mits voorlegging van een bewijs van aankoop van het Ridley frame bij een erkende Ridley dealer. De periode van vijf (5) jaar gaat in op datum van aankoop, die moet blijken uit de aankoopfactuur uitgaande van de erkende Ridley dealer aan de eerste eigenaar. De vijf (5) jaar garantie geldt enkel voor Ridley frames die in normale omstandigheden werden gebruikt en naar behoren werden onderhouden (zie gebruikershandleiding).

De beperkte garantie geldt niet op voorvorken die niet door Ridley werden geproduceerd, lak- en vernislagen en onderdelen die op de fiets of het frame staan, zoals wielen, versnellingssysteem, remmen, zadelpen, stuur en stuurpen, elektromotor en batterij of onderdelen van het veringsysteem.

Voor lak- en vernislagen geeft Ridley aan de eerste eigenaar een beperkte garantie tegen materiële en/of technische productiefouten van twee (2) jaar. Indien de eerste eigenaar op deze garantie voor lak- en vernislagen beroep wenst te doen, dient hij dit schriftelijk, uiterlijk binnen de 2 werkdagen na ontdekking te melden aan een erkende Ridley dealer. Deze garantie tegen materiële en/of technische productiefouten van twee (2) jaar voor lak- en vernislagen geldt nooit voor op de fiets aangebrachte fluokleuren.

Claims in het kader van deze beperkte garantie moeten steeds worden ingediend via een erkende Ridley dealer.

Onderdelen gemonteerd op de fiets of het frame, zoals wielen, versnellingssysteem, remmen, zadelpen, stuur en stuurpen, elektromotor en batterij of onderdelen van het veringsysteem vallen enkel onder de garantie van de fabrikant. Hierop wordt dus geen bijkomende garantie gegeven door Ridley. Weet dat de garantie van de fabrikant vervalt indien de fiets of het frame niet nieuw werd aangekocht of indien de onderdelen niet correct gemonteerd werden door een erkende Ridley dealer of door een derde.

Bijkomende voorwaarden bij de beperkte garantie van Ridley op frames en lak- en vernislagen:

Deze beperkte garantie van Ridley is uitsluitend bedoeld voor de eerste eigenaar van een nieuw frame, op voorwaarde dat de aankoop bij een erkende Ridley dealer is gebeurd, en voor zolang de eerste eigenaar deze in zijn bezit houdt. Deze beperkte garantie is dus nooit overdraagbaar.

Om van uw rechten onder deze beperkte garantie gebruik te maken, moet het frame aan uw erkende Ridley dealer worden bezorgd, samen met een reçu, een factuur of een ander voldoende schriftelijk authentiek aankoopbewijs waarop het serienummer van het frame staat vermeld. Indien Ridley oordeelt dat dit frame onder de door haar verleende garantie valt, dan wordt dit naar goeddunken van Ridley gerepareerd of vervangen door een gelijkwaardig product. Deze beslissing is definitief en bindend. De eerste eigenaar betaalt alle werkuren voor het repareren of vervangen van alle onderdelen. Deze beperkte garantie omvat onder geen beding de transportkosten van en naar een erkende Ridley dealer. Deze kosten zijn in voorkomend geval altijd voor rekening van de eerste eigenaar.

Deze beperkte garantie van Ridley is sowieso niet van toepassing op normale slijtage, noch op gebreken, storingen of defecten die te wijten zijn aan verkeerd gebruik, verwaarlozing, verkeerde montage, foutief onderhoud, aangebrachte wijzigingen, aanrijdingen, botsingen of foutief gebruik. De Ridley fiets of frame is niet ontworpen, ontwikkeld, verspreid, geproduceerd of verkocht om trucs uit te voeren, op rampen te rijden, sprongen te maken, agressief te rijden, op zwaar terrein, in een extreem klimaat of zwaar belast te fietsen, voor commerciële of andere doeleinden te gebruiken; in dergelijke gevallen kan de fiets/het frame schade oplopen of kan de fietser zich ernstig kwetsen en kan Ridley niet verantwoordelijk worden gehouden. In al deze gevallen geldt de beperkte garantie van Ridley op frames en lak- en vernislagen niet.

DIT IS EEN INTEGRALE SLOTVERKLARING VAN RIDLEY’S BEPERKTE GARANTIE op frames en lak- en vernislagen. RIDLEY GEEFT GEEN TOESTEMMING, OOK NIET AAN ERKENDE RIDLEY DEALERS, OM ENIGE ANDERE GARANTIES TE BIEDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, VOOR OF IN NAAM VAN RIDLEY. NIEMAND ANDERS DAN RIDLEY, EN GEEN ANDERE VERKLARING DAN DEZE VAN RIDLEY, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT DOOR, EEN BEWIJSVOERING VAN DERDEN, RESULTEEERT IN EEN GEVAL VAN GARANTIE MET BETREKKING OP RIDLEY FRAMES. RIDLEY’S AANSPRAKELIJKHEID ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE KAN NOOIT GROTER ZIJN DAN HET BEDRAG VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKOOP. RIDLEY KAN NOOIT AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE.

Afwijzing van aansprakelijkheid
De oorspronkelijke eigenaar doet afstand van en Ridley is niet aansprakelijk voor alle andere rechtsmiddelen, verplichtingen, aansprakelijkheden, rechten, garanties die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit de wet of anderszins, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige beweerde impliciete garantie die ontstaat uit de prestaties, handels- of gebruikspraktijken en enige beweerde impliciete garantie van geschiktheid.
In bepaalde staten, rechtsgebieden, landen of provincies zijn sommige of alle hierin vermelde uitsluitingen of beperkingen van incidentele schade of gevolgschade verboden. Ingeval een bepaling onuitvoerbaar zou worden verklaard, zal alleen deze bepaling worden getroffen door de niet-uitvoerbaarheid en blijven alle andere bepalingen wel van toepassing.