I. Begrippen in het kader van onderhavige Algemene Voorwaarden:
1. “BCF”: de naamloze vennootschap “RACE PRODUCTIONS”, met maatschappelijke zetel te B-3583 Beringen, Beverlosesteenweg 85, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0441.535.783, en gekend bij de BTW- administratie onder het nummer BE 0441.535.783.
2. “Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, die tevens raadpleegbaar zijn op de Relevante Website.
3. “Klant”: elke (rechts)persoon die een product aankoopt bij BCF, een order plaatst bij BCF, en/of een prijsaanvraag stuurt aan BCF, evenals iedereen die in naam of voor rekening van een andere (rechts)persoon een product aankoopt bij BCF, een order plaatst bij BCF, en/of een prijsaanvraag stuurt aan BCF.
4. Onder “Standaardproducten” worden (1) producten verstaan die niet door BCF op maat zijn gemaakt en/of samengesteld en/of (2) producten die niet door haar zijn geproduceerd.
5. Onder “Maatwerkproducten” wordt verstaan producten die door BCF op maat worden gemaakt en samengesteld op basis van door de Klant aangeleverde specificaties en op basis van een vooraf door Klant goedgekeurde tekening en model door BCF opgemaakt aan de hand van de door Klant aangeleverde specificaties.
6. Onder “Producten” wordt verstaan: zowel Standaardproducten als Maatwerkproducten
7. “Relevante Website”: website met betrekking tot de Producten, meer bepaald www.ridley-bikes.com, www. eddymerckx.com of www.4za.com .

II. Toepassing onderhavige Algemene Voorwaarden:
1. Deze zijn van toepassing (1) op de verkoop van Standaardproducten evenals (2) op de verkoop van Maatwerkproducten door BCF aan Klant.
2. Al onze offertes, orderbevestigingen en leveringen zijn onderworpen aan onderhavige Algemene Voorwaarden. Het plaatsen van een bestelling houdt de aanvaarding in van onderhavige Algemene Voorwaarden en de ontkenning van de eigen aankoop-en leveringsvoorwaarden van de Klant. Elke afwijking op onderhavige Algemene Voorwaarden moet schriftelijk door BCF bevestigd worden. Een bestelling is door BCF aanvaard, indien deze door BCF schriftelijk bevestigd wordt in een orderbevestiging. BCF kan afzien van dergelijke orderbevestiging, zonder dat dit de toepassing van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang brengt.
3. In geval van verschil tussen de bestelling van Klant en de offerte of orderbevestiging van BCF, heeft de offerte of orderbevestiging van BCF sowieso voorrang.
4. Voor zover deze Algemene Voorwaarden zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandstalige tekst bij verschillen steeds beslissend.
5. De nietigheid of onafdwingbaarheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet in het gedrang.

III. Prijzen en prijswijzigingen:
1. Alle door BCF opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, invoerrechten, heffingen, verpakkings- en vervoerskosten en door de overheid opgelegde taksen van welke aard ook.
2. Valutaschommelingen, geven sowieso aan BCF het recht om de overeengekomen prijs te verhogen.
3. Prijswijzigingen worden vooraf schriftelijk meegedeeld aan Klant(en) één kalendermaand voor de effectieve doorvoering ervan
4. Prijswijzigingen hebben geen invloed op lopende overeenkomsten met Klant en op lopende offertes waarvan de duurtijd niet is verstreken.

IV. Levering – leveringsmodaliteiten en risico-overdracht.
1. De in offertes en/of orderbevestiging door BCF opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en bijgevolg niet bindend. Eventuele vertraging in de levering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten laste van BCF.
2. Plaats levering: Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen, worden de Producten geacht te moeten worden geleverd in de magazijnen van BCF. Klant staat alsdan in voor het vervoer en dient de Producten af te halen en in ontvangst te nemen in de magazijnen van BCF binnen de 5 werkdagen na verzoek tot afhaling door BCF. Onder werkdagen wordt verstaan: alle dagen behalve zaterdagen en zondagen en Belgische wettelijke feestdagen. Het niet- afhalen door de Klant van de Producten geeft BCF het recht de Producten voor rekening en op risico van de Klant op te slaan. Klant is in dat geval opslagkosten aan 1% van de koopsom per begonnen maand verschuldigd.
3. In geval BCF instaat voor het vervoer, heeft BCF, bij gebreke aan enig akkoord over de wijze van vervoer, de keuze mbt de transporteur en reizen de Producten sowieso voor rekening van Klant.
4. De geleverde Producten blijven eigendom van BCF tot volledige betaling door Klant van de volledige koopsom, intresten en kosten. Niettemin gaat het risico met betrekking tot de Producten over op het moment van levering.

V. Klachten-Aansprakelijkheid –Garantie t.a.v. Klant
1. Zichtbare gebreken en non-conformiteit Klant dient de geleverde Producten onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken op zichtbare gebreken en zichtbare non-conformiteiten. Alle klachten omtrent zichtbare gebreken en non-conformiteiten zoals onjuiste levering, beschadiging van Producten en onjuiste hoeveelheden etc, dienen schriftelijk te worden ingediend per email hetzij per fax binnen de 2 werkdagen na inontvangstname en vóór elke behandeling of gebruik van de geleverde Producten door de Klant.
2. Verborgen gebreken en verborgen non conformiteit voor Standaardproducten niet door BCF geproduceerd. Voor Standaardproducten die door BCF niet geproduceerd maar enkel gecommercialiseerd worden, beperkt de garantie en aansprakelijkheid van BCF terzake zich tot die garantie dewelke BCF door haar leverancier is gegeven.
3. Verborgen gebreken en verborgen non conformiteit voor Maatwerkproducten en Standaardproducten door BCF geproduceerd. BCF garandeert t.a.v. Klant de goede werking van de door haar geproduceerde Standaardproducten en Maatwerkproducten gedurende een periode van 24 maanden na inontvangstname. Klachten omtrent verborgen gebreken en verborgen non conformiteit dienen aan BCF op straffe van verval binnen deze garantietermijn schriftelijk per fax met verzendingsbewijs, hetzij per email naar een BCF-emailadres vermeld op de Relevante Website of aangetekend te worden meegedeeld. Klant dient de zgn gebrekkige Producten ter beschikking te houden van BCF. Indien blijkt dat BCF verantwoordelijk is voor het verborgen gebrek of de verborgen non- conformiteit, heeft de garantie enkel betrekking op het herstel ervan of gelijkwaardige vervanging van het gebrekkige onderdeel, zonder dat Klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. De garantie geldt bovendien niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van foutief gebruik, foutieve stalling en/of slecht/ verkeerd onderhoud door de Klant of andere niet aan BCF toe te rekenen oorzaken.
4. Uitsluiting indirecte en gevolgschade De aansprakelijkheid van BCF ten aanzien van Klant is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de koopprijs van de verkochte Producten zoals vermeld op de factuur. BCF is opzichtens Klant nooit aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele, punitieve schade, gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfkosten, kosten van (de) montage en/of (her) installatie, vermindering van winst, bedrijfsstagnatie.
5. Geen aansprakelijkheid in geval van overmacht. BCF is niet aansprakelijk voor het niet, het niet tijdig of het onvolledig nakomen van enige overeenkomst met de Klant, indien dit veroorzaakt is door overmacht, zoals o.m. arbeidsconflicten, brand, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, oorlog, opstand, tekort aan vervoersmiddelen, schaarste aan grondstoffen, beperkingen in het energiegebruik.

VI. Bijzondere verplichtingen Klant:
1. De Klant draagt de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid om: • Alle gegevens tijdig te overhandigen aan BCF, onder meer de gegevens waarvan BCF aangeeft dat deze noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van haar verplichtingen t.o.v. de Klant en de gegevens waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de verplichtingen van BCF t.o.v. de Klant; • De Producten te allen tijde te behandelen en te gebruiken conform de BCF-gebruikershandleiding die bij de Producten wordt geleverd en de technische documenten. Deze documenten zijn terug te vinden op de Relevante Website. • Zijn klanten op afdoende wijze te informeren en op te leiden aangaande de veiligheidsinstructies en de gebruiksvoorschriften (zoals meegedeeld in de BCF-gebruikershandleiding, waarvan de Klant verklaart de inhoud te kennen);Terzake Maatwerkproducten levert de Klant aan BCF al de nodige specificaties aan (zoals maar niet beperkt tot afmetingen, kleuren, mechanische onderdelen en afbouw e.d.m) op basis waarvan BCF een tekening en foto van het te realiseren Maatwerkproduct opmaakt, die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Klant. De Klant is geheel verantwoordelijk voor de door haar aangeleverde specificaties op basis waarvan BCF de Maatwerkproducten zal produceren voor Klant. BCF zal de Maatwerkproducten leveren in overeenstemming met de vastgelegde specificaties zoals opgegeven door de Klant en op basis van de door de Klant aanvaarde door BCF opgestelde tekening en foto.
2. De Klant erkent en aanvaardt dat BCF een beperkte en voorwaardelijke garantie toekent aan de eindgebruiker – eerste eigenaar van de aangekochte Producten (zie Relevante Website) en verklaart de inhoud hiervan te kennen. De Klant verbindt zich ertoe binnen een termijn van tien (10) werkdagen na kennisname van een garantieclaim vanwege een eindgebruiker – eerste eigenaar, deze garantieclaim aan BCF over te maken, bij gebreke waarvan de Klant zelf zal instaan voor de garantieverplichtingen, zonder de mogelijkheid van enig verhaal t.o.v. BCF. De Klant verbindt zich ertoe BCF alle redelijke bijstand te verlenen bij haar onderzoek van de garantieclaim, onder meer (zonder hiertoe beperkt te zijn) door de betreffende Producten, de aankoopfactuur uitgaande van BCF aan de Klant en de verkoopfactuur uitgaande van de Klant aan de eindgebruiker – eerste eigenaar, aan BCF te bezorgen binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na ontvangst van het verzoek daartoe vanwege BCF. BCF behoudt zich het recht voor de werkzaamheden in het kader van haar garantieverplichtingen t.o.v. de eindgebruiker – eerste eigenaar in onderaanneming door de Klant te laten uitvoeren. Klant erkent en aanvaardt dat BCF soeverein beslist of een garantieclaim voldoet aan de voorwaarden van de beperkte en voorwaardelijke garantie van de eindgebruiker – eerste eigenaar. BCF is geenszins gebonden door enige verklaring hieromtrent vanwege de Klant aan de eindgebruiker. VII. Betalingsvoorwaarden 1. Alle facturen zijn contant en zonder korting te betalen aan BCF op haar maatschappelijke zetel. 2. Elk protest mbt de facturen van BCF dient schriftelijk en omstandig te gebeuren binnen de 10 dagen na factuurdatum.
3. In geval van niet-betaling of onvolledige betaling op de vervaldag is de Klant zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd, forfaitair vastgesteld op 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150,00 EUR en een nalatigheidsintrest vanaf de vervaldag, gelijk aan 12% per jaar. In geval van niet betaling op vervaldag, worden alle andere openstaande, nog te factureren bedragen opeisbaar evenals nog niet vervallen facturen.
4. BCF behoudt zich het recht voor alle andere orders en overeenkomsten van de in gebreke zijnde Klant op te schorten of te beëindigen tot volledige voldoening van de verplichtingen van de Klant. 5. Voor Maatwerkproducten is een voorschot van minimum 1/3 van de prijs op voorhand betaalbaar, als voorwaarde tot aanvang van de productie van deze Maatwerkproduct(en) door BCF.

VIII. Beëindiging overeenkomst met Klant.
1. In geval van contractuele tekortkoming van Klant die niet wordt rechtgezet binnen de 10 werkdagen na schriftelijke aanmaning daartoe door BCF, is BCF gerechtigd om de overeenkomst met Klant te ontbinden ten laste van Klant, mits schriftelijke verklaring doch zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van BCF op volledige vergoeding van kosten en schade, en zonder dat Klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.
2. Annulering door Klant van een overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van BCF. Indien BCF akkoord gaat met de annulering, is de Klant aan BCF een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 35% van hetgeen de Klant bij uitvoering van de overeenkomst aan BCF zou hebben moeten voldoen, onverminderd het recht van BCF op volledige vergoeding van kosten en schade, en zonder dat de Klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.
3. BCF is gerechtigd een overeenkomst met de Klant als van rechtswege beëindigd te beschouwen in geval van faillissement hetzij kennelijk onvermogen van de Klant.

IX. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank:
1. Geschillen tussen BCF en Klant worden beheerst door het Belgisch recht met uitzondering van het Weens Koopverdrag d.d. 11 april 1980. Voor alle geschillen zijn naar keuze van eisende partij de rechtbanken van Antwerpen (België), afdeling Hasselt of de rechtbanken van de woonplaats van verweerder uitsluitend bevoegd.