WAARSCHUWING!

Lees en volg zorgvuldig alle instructies in deze handleiding en in het framepaspoort dat bij uw nieuwe RIDLEY-frame hoort. U kunt deze downloaden van onze website (https://www.ridley-bikes.com). Pas daarna kan u uw nieuwe RIDLEY-frame* in gebruik nemen! 


WAARSCHUWING!

Denk eraan dat deze handleiding naar 5 talen vertaald is. Vraag, wanneer uw taal daar niet bij is, uw dealer om een vertaling naar uw taal voordat u uw nieuwe Ridley-frame in gebruik neemt! U kunt de Ridley-dealers vinden via https://www.ridley-bikes.com/dealers.

Bewaar dit boekje en alle documenten die bij uw RIDLEY-frame horen op een veilige plek want er staat belangrijke informatie in. Mocht u besluiten uw RIDLEY-frame te verkopen, zorg dan dat u ze aan de nieuwe eigenaar overdraagt. 


WAARSCHUWING!

Fietsen, zowel competitief als recreatief, kan gevaarlijk zijn. Een slecht wegdek, ongunstige klimaatomstandigheden, uw gezondheidstoestand en uw fietsvaardigheid zijn enkele van de belangrijkste factoren – maar niet de enige - die ongevallen kunnen veroorzaken. De inslagenergie die bij dergelijke ongevallen vrijkomt, kan en zal ernstige schade aan uw RIDLEY-frame of zelfs een breuk veroorzaken, ondanks dat het state-of-the art is. Dit laatste betekent dat het gemaakt is met behulp van de beste fabricagetechnologieën en de beste materialen die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn.

*Voor de doeleinden van deze handleiding bedoelen we met “RIDLEY-frame” een tweeledig onderdeel, frame / vork (uiteraard op voorwaarde dat laatstgenoemde gemaakt is door RIDLEY).TABLE OF CONTENTSWAARSCHUWING!

HET DOEL VAN DEZE HANDLEIDING IS HET JUISTE GEBRUIK AANTONEN EN DAARNAAST TE VERMIJDEN HANDELINGEN EN SITUATIES TENEINDE UW NIEUWE RIDLEY-FRAME VOLLEDIG VEILIG TE GEBRUIKEN EN TE BLIJVEN GEBRUIKEN.

Namens ons allemaal bij RIDLEY willen we u bedanken voor uw vertrouwen in ons. We zijn ervan overtuigd dat u aan uw nieuwe RIDLEY-frame veel plezier zal beleven. Kortom, u zult er heel erg blij mee zijn. Wat wij van RIDLEY echter het allerbelangrijkst vinden, is uw veiligheid. We willen frames bouwen voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Daarom verzoeken we u deze handleiding zeer zorgvuldig te lezen. Hij is bedoeld om u te laten zien hoe u uw RIDLEY-frame volledig veilig kunt gebruiken en daardoor ook uw nieuwe fiets. Daar is het frame het voornaamste onderdeel van, zij het niet het enige. 

Niet alleen moet u de juiste afmetingen hebben, maar ook zijn er handelingen en situaties die vermeden moeten worden, omdat u hiermee ernstige schade kunt veroorzaken aan zowel uzelf als het frame. Het laten nakijken van de fiets is essentieel om zeker te zijn van uw veiligheid. 

Daarom dringen we erop aan dat u uw fiets regelmatig laat nakijken door een ERKENDE RIDLEY-DEALER van uw keuze om er zeker van te zijn dat de structurele integriteit van uw RIDLEY-frame in de loop der tijd behouden blijft. Zo verlengt u de LEVENSDUUR.

WAARSCHUWING!

PERIODIEKE EN REGELMATIGE INSPECTIES VAN UW FRAME DOOR EEN ERKENDE DEALER IS ESSENTIEEL VOOR UW VEILIGHEID


WAARSCHUWING!

Dit symbool staat bij instructies die buitengewoon belangrijk zijn voor uw veiligheid en/of de aansprakelijkheid van RIDLEY tegenover u kan beperken. Lees ze allemaal met de grootste aandacht.

 

Fiets op een verstandige manier, respecteer de natuur en draag vooral ALTIJD een goed bevestigde helm en geschikte speciale kleding.__________________

Jochim Aerts

PresidentVEILIGHEIDSMAATREGELEN

WAARSCHUWING! RIDLEY kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade die voortkomt uit onredelijk, onverwacht en op welke manier dan ook ongepast gebruik en/of behandeling van uw frame en de vork.


WAARSCHUWING! Om er zeker van te zijn dat de bevestigingspunten van uw frame op juiste manier zijn aangedraaid, moet u zich aan de aanbevolen aanhaalmomenten houden in het Informatiedocument voor aanhaalmomenten van het frame. Dit krijgt u bij aankoop van uw fiets mee en u kunt het bekijken op onze website. 


WAARSCHUWING! U moet zich ervan bewust zijn dat RIDLEY alleen uw frame heeft ontworpen en vervaardigd en alleen voor dit onderdeel verantwoordelijk is. Alle overige onderdelen van uw fiets zijn gemaakt door andere fabrikanten en uiteraard zijn zij daarvoor verantwoordelijk. U moet vóór gebruik van uw fiets ook de handleidingen van die andere onderdelen raadplegen. U vindt deze op de websites van de fabrikanten en/of u hebt ze meegekregen bij aankoop van uw fiets. Mocht u om welke reden dan ook niet alle handleidingen ontvangen hebben, vraag ze dan aan bij uw ERKENDE RIDLEY-DEALER en/of raadpleeg de websites van de fabrikanten waar die handleidingen te vinden zijn en lees ze zorgvuldig door VOORDAT u uw nieuwe fiets gebruikt. 


WAARSCHUWING! Elke instructie en/of praktisch advies uit deze handleiding met betrekking tot uw fiets als geheel en/of afzonderlijke onderdelen ervan, behalve het RIDLEY-frame, zijn in uw belang aan u verstrekt. Ze zijn echter niet bedoeld als impliciete of expliciete aanname van aansprakelijkheid van RIDLEY voor deze onderdelen. Lees en volg de handleidingen van de fabrikanten van de onderdelen van uw fiets zorgvuldig. 


WAARSCHUWING! Maak nooit aanpassingen aan het frame, de vork of onderdelen. Boren, bijvijlen of schuren kan de veiligheid van uw fiets in het gedrang brengen. U mag de originele vork alleen vervangen met een onderdeel van hetzelfde model. Het gebruik van verschillende modellen vork biedt mogelijk minder veiligheid en/of kan uw vermogen om uw fiets te sturen aantasten en/of voor onverwachte belasting zorgen.


WAARSCHUWING! De LEVENSDUUR van uw RIDLEY-frame kan drastisch worden verkort doordat u zich niet aan de regels houdt die in onderhavige handleiding staan.


WAARSCHUWING! Het is absoluut noodzakelijk om uw fiets regelmatig na te kijken en te laten nakijken, met name het frame en de vork, maar ook de stuurpen en het stuur, om eventuele tekenen van slijtage of veroudering vast te stellen .HANDELINGEN/NALATIGHEDEN DIE DE LEVENSDUUR VAN UW RIDLEY-FRAME KUNNEN VERKORTEN 

Uw RIDLEY-frame is een modern product en RIDLEY heeft bij de vervaardiging de meest geraffineerde methoden en materialen gebruikt die de markt te bieden heeft. RIDLEY streeft er altijd naar om producten te maken die de best concurrerende prestaties leveren en uiterst betrouwbaar zijn op het gebied van veiligheid. Net als bij alle andere producten is de LEVENSDUUR van RIDLEY-producten niet oneindig en deze kan drastisch worden verkort als onderstaande instructies niet worden opgevolgd. 

RIDLEY kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade die veroorzaakt wordt door onredelijk, onverwacht en op welke manier dan ook ongepast gebruik en/of behandeling van zijn frame en vorken. Dergelijk gebruik en behandeling omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

Het spuiten en/of overspuiten van RIDLEY-frames. RIDLEY-frames mogen alleen worden overgespoten binnen de RIDLEY

garantieperiode, uitsluitend door RIDLEY zelf en alleen in de oorspronkelijke kleur.


Het niet periodiek laten onderhouden en nakijken van uw RIDLEY-frame door de ERKENDE RIDLEY-DEALER;


Het gebruik van bijtende reinigingsmiddelen en bepaalde smeermiddelen die over het algemeen gebruikt worden voor het

schoonmaken van mechanische delen zoals bijvoorbeeld gasolie, waarin harscement kan oplossen als het niet meteen verwijderd

wordt;


Het parkeren van een voertuig met het frame in direct zonlicht, omdat de frames, die volledig of gedeeltelijk gemaakt zijn van

carbonvezel, ernstige schade aan hun structurele integriteit kunnen oplopen wanneer ze worden blootgesteld aan een bron van

extreme hitte;


Schokken, vallen of klappen, zelfs ogenschijnlijk onbeduidende. Laat in dergelijke gevallen het frame onmiddellijk nakijken door uw

ERKENDE RIDLEY-DEALER voordat u uw fiets opnieuw gebruikt;


Het zelf aanpassen en/of repareren van uw RIDLEY-frame. RIDLEY zal onder bepaalde voorwaarden uw frame aannemen op verzoek

van uw ERKENDE RIDLEY-DEALER bij wie u uw frame indien nodig moet terugbrengen;


Het monteren en/of demonteren van uw RIDLEY-frame door andere personen dan een ERKENDE RIDLEY-DEALER;


Het gebruik van uw RIDLEY-frame op een andere ondergrond dan de normale verharde weg waarvoor het ontworpen en gemaakt is;


Het gebruik van het product door iemand met een gewicht van boven de 95 (vijfennegentig) kg. Als u in die gewichtscategorie zit, moet

u RIDLEY vragen een frame te fabriceren dat voor uw gewicht geschikt is;


Het op uw fiets installeren van gewichten, extra gewichten en/of andere accessoires zoals kinderzitjes;


Het gebruik van het product door iemand die niet in goede geestelijke/lichamelijke toestand verkeert, zulke personen daar de toelating

tot geven of gebruik onder gevaarlijke verkeers- of weersomstandigheden; en


In het algemeen elk gebruik van uw RIDLEY-frame dat niet strookt met de praktijk van normaal of redelijkerwijs verwacht

gebruik.REGELS OM NA TE LEVEN VOORDAT U UW FIETS VOOR HET EERST GEBRUIKT 

WAARSCHUWING!

U MOET IN EEN ONBELEMMERDE OMGEVING MET UW NIEUWE VERVOERMIDDEL VERTROUWD RAKEN VOORDAT U HET GEBRUIKT BIJ HOGE SNELHEID, ONDER VEELEISENDE OMSTANDIGHEDEN OF BIJ AANWEZIGHEID VAN OBSTAKELS.

Alleen uw ERKENDE RIDLEY-DEALER is deskundig in en verantwoordelijk voor de juiste montage van uw fiets met de onderdelen van uw keuze. Voordat u erop rijdt met hoge snelheid of onder veeleisende omstandigheden zoals snelle afdalingen of sprints, moet u vertrouwd raken met uw nieuwe vervoermiddel bij gematigde snelheid op een open plek zonder obstakels. We geven u een lijst met een aantal voordehandliggende voorzorgsmaatregelen. 


WAARSCHUWING! Denk eraan dat voor elk van de volgende stappen geldt dat u de handleiding en/of instructies van de fabrikant van het betreffende onderdeel, welke aan u werd geleverd bij de aankoop van uw fiets en/of beschikbaar zijn op de website van de fabrikant, moet lezen en u er zich strikt aan moet houden. Mocht u de handleiding van het onderdeel niet ontvangen hebben, vraag deze dan aan bij uw ERKENDE RIDLEY-DEALER en/of raadpleeg de websites van de fabrikanten ervan waar die handleidingen te vinden zijn voordat u uw nieuwe fiets gebruikt. Wat hieronder staat, zijn slechts enkele aanbevelingen die gebaseerd zijn op onze jarenlange ervaring met wielrennen maar ze vormen geen enkele impliciete of expliciete aanname van enige aansprakelijkheid aan onze kant voor onderdelen die we niet hebben vervaardigd. 


REMMEN Als eerste en belangrijkste moet u nagaan of het remsysteem werkt door de remgreep een paar keer achter elkaar in te

knijpen. De werking van de remmen moet gelijk blijven, ook na intensief remmen. Als dit niet het geval is, moet u uw fiets onmiddellijk

terugbrengen naar uw ERKENDE RIDLEY-DEALER. Wees in ieder geval voorzichtig met het hard inknijpen van de voorrem. Als u de

voorrem plotseling met veel kracht inknijpt, kan het achterwiel omhoog vliegen en het voorwiel naar één kant schuiven, waardoor u de

controle verliest en waarschijnlijk valt.


SNELLE PEDAALONTKOPPELING. Ga ook na of de snelle pedaalontkoppelingsmechanismen van uw fiets goed zijn afgesteld. De

schoenen die u draagt, moeten goed passen en makkelijk in de pedalen klikken. Controleer door snel te duwen en te trekken of uw

voeten volledig aan de pedalen bevestigd blijven. Ze mogen alleen van de pedalen loskomen wanneer u dat wil. Dit moet makkelijk en

zonder speciale inspanning kunnen door een vloeiende zijwaartse beweging te maken. Mocht u moeite hebben ze te los te krijgen,

breng dan uw fiets terug naar uw ERKENDE RIDLEY-DEALER voordat u de fiets opnieuw gebruikt.


VERSNELLINGSMECHANISMEN. Raak vertrouwd met de versnellingsmechanismen van uw fiets. Zorg ervoor dat de Power Shift

ingeschakeld is en vermijd combinaties van verhoudingen waarmee de ketting onder een grote hoek moet draaien ten opzichte van het

ideale vlak dat van voren naar achteren recht door het midden van de fiets getrokken kan worden. In dat geval bestaat het risico dat er

plotseling en verkeerd geschakeld wordt waardoor de ketting vast komt zitten tussen de tandwielen, met als gevolg dat de fiets

plotseling blokkeert en de fietser ten val komt. Zelfs als dit niet tot een val leidt, kan zo’n voorval er uiteindelijk voor zorgen dat het

schakelmechanisme slecht afgesteld raakt. Concreter gezegd kan de exacte stand van de achterderailleur wijzigen wanneer deze de

ketting naar het binnenste tandwiel verplaatst. Dit is het tandwiel dat zich het dichtst bij de spaken bevindt. Als dit gebeurt, komt dat

ofwel doordat derailleur verbogen is, of doordat hij loskomt van zijn houder op het frame, of doordat het uiteinde van de slag verkeerd

afgesteld raakt, of als gevolg van een combinatie van al deze factoren. Vervolgens kan het lagere deel van de derailleur tussen de

spaken terechtkomen, waardoor er structurele schade ontstaat en de fietser plotseling valt. Dit moet worden voorkomen en is

gevaarlijk. Zorg dat het stuur stevig op de stuurpen blijft vaststaan, niet van positie veranderd is en niet beweegt als u eraan draait, het

probeert te buigen of te roteren. 


STUURINRICHTING Let erop dat de stuurinrichting geen speling vertoont wanneer u het krachtig naar voren en naar achteren trekt

terwijl u de fiets stevig vasthoudt en de voorrem volledig inknijpt. Breng de fiets terug naar uw ERKENDE RIDLEY-DEALER als er na

deze test vreemde bewegingen of geluiden waar te nemen zijn; zo niet, verhoog dan geleidelijk de snelheid en let erop of uw fiets recht

en stabiel blijft rijden, zonder te wiebelen, slingeren of trillen. Dit komt zelden voor. Het kan diverse oorzaken of het gevolg van een

combinatie van factoren zijn. Als u trillingen voelt die lijken te beginnen vanaf een bepaalde snelheid en sterker worden als u het stuur

loslaat, moet u uw fiets naar de ERKENDE RIDLEY-DEALER brengen om de onderdelen te laten nakijken en/of repareren.DIT MOET U ABSOLUUT WETEN VOORDAT U UW FIETS VOOR HET EERST GEBRUIKT 

De fiets is tot nu toe het meest efficiënte vervoermiddel dat de mensheid heeft uitgevonden. Toch moet de fiets, omdat hij op twee wielen rijdt, door de fietser in evenwicht worden gehouden. Bovendien zit er van nature geen beschermend omhulsel rond, waardoor de fietser overal aan blootgesteld wordt en bijzonder kwetsbaar is voor de gevaren om hem heen. Daarom moet een fietser tijdens het fietsen buitengewoon goed opletten. Ook maken we u erop attent dat de bewegingsenergie die, afhankelijk van massa en snelheid, altijd veel groter is dan wat we aanvoelen. In geval van een klap verdwijnt uw kinetische energie niet, maar wordt deze juist omgezet in structurele vervorming en hitte. Bij een frontale botsing kunt u ervan uitgaan dat zowel de fiets als de fietser structurele schade zullen oplopen. Toch moet u ook beseffen dat zelfs bij het raken van overkomelijke obstakels zoals hobbels in het wegdek, kuilen, putdeksels omgeven door verhoogd asfalt, roosters met spleten waar het wiel in vast kan komen te zitten enz., zich een klap kan voordoen die grote schade veroorzaakt. 


Het probleem waarvan we ons allemaal bewust moeten zijn is dat de snelheidsveranderingen op basis van de klap per definitie vrijwel ogenblikkelijk plaatsvinden zodat er binnen een fractie van een seconde waarin de snelheidsverandering optreedt, enorme krachten kunnen vrijkomen. Een voorbeeld: Als een gemiddelde fietser met een gewicht van 80 kg met een snelheid van 40 km per uur met zijn voorwiel onverwacht een obstakel raakt, wordt zijn snelheid ogenblikkelijk teruggebracht tot 10 km per uur en worden fiets en fietser blootgesteld aan een kracht die behalve van de impuls afhangt van de tijd waarin bovenstaande plaats heeft gevonden. Als in dit geval de verandering plaatsvindt binnen 1/10 seconde, is de kracht die op het geheel van fiets en fietser uitgeoefend wordt ongeveer 600 kg. Maar als de verandering plaatsvond binnen 1/100 seconde, kan de kracht oplopen tot 6000 kg! Vandaar dat in geval van schade aan uw fiets als gevolg van een onfortuinlijke botsing, waarbij u ten val gekomen bent doordat er een onderdeel van de fiets gebroken of vervormd is, dit niet te wijten is aan de fiets, maar aan de obstakels die voor de klap hebben gezorgd. 


Dit is de reden dat u altijd uiterst voorzichtig moet zijn als u fietst. Zo moet u aanzienlijk langzamer rijden als de weg hobbeliger is of als u weinig zicht hebt.

De materialen die RIDLEY gebruikt voor het maken van de frames en vorken zijn ofwel metaallegeringen ofwel samengestelde materialen op basis van koolstofvezel. Voorbeelden van het eerste type zijn staal en diverse legeringen van aluminium en titanium. 

Zowel de metalen als de samengestelde materialen zijn van de hoogste kwaliteit en beschikken over mechanische eigenschappen die de gebruiker optimale veiligheid bieden. Belangrijk om op te merken is dat de twee bovengenoemde materiaalsoorten verschillend reageren op een onfortuinlijke klap met vernietigende werking. Metaallegeringen kunnen knakken, maar eerst trekken ze krom en verbuigen ze, terwijl samengestelde materialen gewoon breken, ook al zijn ze beter bestand tegen klappen dan metaallegeringen. Uiteraard zijn ze niet erg breekbaar, maar ze vertonen een bepaalde reactie. Als ze breken, betekent dit dat de kracht die ze vernield heeft en die ook een gelijkwaardige structuur van een metaallegering zou vervormen of in stukken zou breken, de maximale weerstand te boven gaat, ondanks het feit dat deze zeer hoog is voor een goed ontworpen product dat gemaakt is volgens de normen van de industrie.CONTROLES DIE U VÓÓR ELK GEBRUIK MOET UITVOEREN 

WAARSCHUWING! Denk eraan dat voor elk van de volgende stappen geldt dat u de handleiding en/of instructies van de fabrikant van het betreffende onderdeel, welke aan u werd geleverd bij de aankoop van uw fiets en/of beschikbaar zijn op de website van de fabrikant, moet lezen en u er zich strikt aan moet houden. Mocht u de andere handleidingen niet ontvangen hebben, dan adviseren we u deze aan te vragen bij uw ERKENDE RIDLEY-DEALER en/of de websites te raadplegen van de fabrikanten ervan waar die handleidingen te vinden zijn, voordat u uw nieuwe fiets gebruikt. Wat hieronder staat, zijn uitsluitend enkele aanbevelingen die gebaseerd zijn op onze jarenlange ervaring met wielrennen maar ze vormen geen enkele impliciete of expliciete aanname van enige aansprakelijkheid aan onze kant voor onderdelen die we niet hebben vervaardigd.


FRAME EN VORK. Een schone fiets, waarvan de mechanische delen goed geolied en ingevet zijn en het oppervlak van het frame en

de vorken glimt, ziet er niet alleen fraai uit maar maakt ook alle onderdelen goed zichtbaar. U ziet eventuele tekenen van moeheid of

slijtage meteen en als u opgehoopt schurend materiaal of afzettingen van bijtende stoffen (bijvoorbeeld ontstaan door transpiratie)

verwijdert, verlengt u de levensduur van uw fiets en houdt u bovendien de hoge verkoopwaarde ervan in stand.


BANDEN. Hou u aan de aanbevolen bandendruk van de fabrikant van de band. Deze is te vinden op de bandhielen. Ga ook altijd na of

uw banden in goede staat verkeren: ze mogen niet te sterk afgesleten zijn en geen scheuren of krassen vertonen die een probleem

kunnen vormen als de banden worden opgepompt.


WIELEN. De wielen mogen niet op en neer of heen en weer schommelen zodra ze beginnen te draaien. De velg moet rakelings en

zonder afwijkingen langs de remblokjes lopen. Als dit niet het geval is, moet u uw fiets terugbrengen naar uw ERKENDE RIDLEY

DEALER om het wiel uit te lijnen voordat u de weg op gaat.


REMMEN Voor uw veiligheid is een goed remsysteem het allerbelangrijkste. U moet het dan ook nakijken en/of laten nakijken. Met

name de remblokjes mogen niet te dun worden door slijtage. Ze moeten uitgelijnd zijn met de velg op een afstand van 1 tot 2 mm. Doe

voordat u opstapt voorzichtig een praktijktest door de remgrepen in te knijpen. Deze moeten vrij kunnen bewegen zonder te dicht bij

het stuur te komen.


APPARATEN OM EEN WIEL TE VERWIJDEREN. De wielen moeten stevig vastzitten aan de vorken. Met het snelspansysteem

kunnen de wielen zonder gereedschap worden geplaatst. U moet het wiel in zijn lager steken met de snelspanhendel in de

vergrendelde stand en het wiel moet precies uitgelijnd worden met de hoofdstructuren van de voor- en achtervork. Zet hem met de

hand vast door gematigde kracht uit te oefenen op de snelspanhendel. U moet deze in een stand zetten waarin u hem eenvoudig kunt

vastpakken om het wiel weer los te maken. 


STUUR EN STUURPEN. U moet uw stuur en stuurpen regelmatig onderwerpen aan een zorgvuldig controle. Daarbij moet u vooral op

zoek gaan naar mogelijke tekenen van metaalmoeheid, zoals krassen, groeven, knikken of barsten. Doe dit grondig, want als het stuur

plotseling bezwijkt of doorbuigt, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de berijder van de fiets.


ZADEL EN ZADELPEN. Het gewicht van het lichaam rust op het zadel. Het zadel en de zadelpen vormen de spil van de

draaibewegingen die de beenspieren in gang zetten. Daarom moet u zowel het zadel als de zadelpen vaak nakijken. U moet met name

regelmatig kijken naar de schroeven en kop van de zadelpen. Wanneer u het zadel vasthoudt met uw handen aan beide uiteinden en

de veiligheid wilt controleren, moet u proberen het zadel te draaien of te zwenken. Het mag dan niet piepen of vreemd bewegen. PERIODIEKE CONTROLES 

Periodieke controles van uw fiets zijn noodzakelijk. Dit dient in de eerste plaats om eventuele problemen te voorkomen die uw veiligheid in het gedrang kunnen brengen. Normaal gebruik van uw fiets kan tot gebeurtenissen leiden die toekomstige schade kunnen veroorzaken als er niets aan gedaan wordt. Het meest treffende voorbeeld hiervan is dat u een obstakel raakt, maar geen schade lijkt te hebben. Ook kan het een val zijn met als gevolg “slechts een paar krassen in de lak op het frame.” Daarom moet u normaal onderhoud laten uitvoeren door uw ERKENDE RIDLEY-DEALER. Gebrekkig onderhoud versnelt de slijtage. Een fiets die versleten is en tikken heeft gehad, kan niet meer zo functioneel en betrouwbaar zijn als hij zou moeten zijn. VEILIGHEIDSREGELS EN PRAKTISCH ADVIES OM DE BEKENDE RISICO’S VAN HET FIETSEN TOT EEN MINIMUM TE BEPERKEN 

GEBRUIK VAN EEN HELM. Elke keer dat u op een fiets stapt, moet u een helm dragen. De helm moet stevig vastzitten en goed op

uw hoofd passen. Een onbeschermd hoofd is zeer kwetsbaar. Als u altijd een helm draagt die aan de veiligheidsnormen voldoet,

verkleint u de kans op letsels.

KLEDING / BRIL. Ook wordt aanbevolen om een beschermende bril en kleding te dragen die speciaal ontworpen zijn voor het fietsen.

HET NALEVEN VAN DE VERKEERSREGELS. U moet de regels die gelden voor het rijden op een fiets kennen en naleven. Deze

regels verschillen per land, maar er zijn enkele algemene verkeersregels die we graag willen benadrukken:

Rij in een groep fietsers niet naast maar achter elkaar;

Rij nooit aan de verkeerde kant van de weg; 

Maak de juiste en herhaalde handgebaren wanneer dit nodig is;

Probeer op onverwachte gebeurtenissen in te spelen door u ervan bewust te zijn dat een fietser moeilijker te zien is dan andere

verkeersdeelnemers en dat weinig automobilisten de rechten van fietsers kennen of respecteren;

Maak gebruik van reflectoren en lichtgekleurde kledij die het licht het best reflecteert; en

Rij in het algemeen defensief, want u als fietser bent kwetsbaar op de weg. Daarom moet u inspelen op de situatie en handelen vanuit

het principe van zelfbescherming. Vaak bereikt u dit door potentieel gevaarlijk gedrag van anderen te voorzien.

TECHNISCH ADVIES VOOR HET FIETSEN.

Blijf niet trappen als u langzaam rijdt en krappe bochten doorgaat. Racefietsen hebben een korte wielbasis en het is mogelijk dat uw

tenen tegen het voorwiel aankomen. Bij normale snelheid draait het stuur nooit zo ver dat dit kan gebeuren.

Als het regent en de weg nat is of in het algemeen onder alle omstandigheden waarin de band minder grip op het wegdek heeft, moet

u uiterst voorzichtig zijn en niet alleen langzaam rijden, maar ook vermijden om hard te remmen. Wanneer het regent en bewolkt is, ziet

u minder en zien anderen u later. Daardoor worden de remtijd en de remweg langer;

WEES vooral VOORZICHTIG op zebrapaden en natte bladeren op de weg, want daar heeft u nauwelijks grip.

Contacteer ons