• Sign up for our monthly updates, news and special offers Click here

Terms and Conditions

Ridley

Terms and Conditions

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden Race Productions NV – Ridley

I. Begrippen in het kader van onderhavige Algemene Voorwaarden:

1. “Ridley”: de naamloze vennootschap “RACE PRODUCTIONS”, met maatschappelijke zetel te B-3583 Beringen, Beverlosesteenweg 85, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0441.535.783, en gekend bij de BTW- administratie onder het nummer BE 0441.535.783.
2. “Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, die tevens raadpleegbaar zijn op www.ridley-bikes.com.
3. “Klant”: elke (rechts)persoon die een product aankoopt bij Ridley, een order plaatst bij Ridley, en/of een prijsaanvraag stuurt aan Ridley, evenals iedereen die in naam of voor rekening van een andere (rechts)persoon een product aankoopt bij Ridley, een order plaatst bij Ridley, en/of een prijsaanvraag stuurt aan Ridley.
4. Onder “Standaardproducten” worden (1) producten verstaan die niet door Ridley op maat zijn gemaakt en/of samengesteld en/of (2) producten die niet door haar zijn geproduceerd.
5. Onder “Maatwerkproducten” wordt verstaan producten die door Ridley op maat worden gemaakt en samengesteld op basis van door de Klant aangeleverde specificaties en op basis van een vooraf door Klant goedgekeurde tekening en model door Ridley opgemaakt aan de hand van de door Klant aangeleverde specificaties.
6. Onder “Producten” wordt verstaan: zowel Standaardproducten als Maatwerkproducten

II. Toepassing onderhavige Algemene Voorwaarden:

1. Deze zijn van toepassing (1) op de verkoop van Standaardproducten evenals (2) op de verkoop van Maatwerkproducten door Ridley aan Klant.
2. Al onze offertes, orderbevestigingen en leveringen zijn onderworpen aan onderhavige Algemene Voorwaarden. Het plaatsen van een bestelling houdt de aanvaarding in van onderhavige Algemene Voorwaarden en de ontkenning van de eigen aankoop-en leveringsvoorwaarden van de Klant. Elke afwijking op onderhavige Algemene Voorwaarden moet schriftelijk door Ridley bevestigd worden. Een bestelling is door Ridley aanvaard, indien deze door Ridley schriftelijk bevestigd wordt in een orderbevestiging. Ridley kan afzien van dergelijke orderbevestiging, zonder dat dit de toepassing van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang brengt.
3. In geval van verschil tussen de bestelling van Klant en de offerte of orderbevestiging van Ridley, heeft de offerte of orderbevestiging van Ridley sowieso voorrang.
4. Voor zover deze Algemene Voorwaarden zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandstalige tekst bij verschillen steeds beslissend.
5. De nietigheid of onafdwingbaarheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet in het gedrang.

III. Prijzen en prijswijzigingen:

1. Alle door Ridley opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, invoerrechten, heffingen, verpakkings- en vervoerskosten en door de overheid opgelegde taksen van welke aard ook.
2. Valutaschommelingen, geven sowieso aan Ridley het recht om de overeengekomen prijs te verhogen.
3. Prijswijzigingen worden vooraf schriftelijk meegedeeld aan Klant(en) één kalendermaand voor de effectieve doorvoering ervan.
4. Prijswijzigingen hebben geen invloed op lopende overeenkomsten met Klant en op lopende offertes waarvan de duurtijd niet is verstreken.

IV. Levering – leveringsmodaliteiten en risico-overdracht.

1. De in offertes en/of orderbevestiging door Ridley opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en bijgevolg niet bindend. Eventuele vertraging in de levering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten laste van Ridley.
2. Plaats levering: Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen, worden de Producten geacht te moeten worden geleverd in de magazijnen van Ridley. Klant staat alsdan in voor het vervoer en dient de Producten af te halen en in ontvangst te nemen in de magazijnen van Ridley binnen de 5 werkdagen na verzoek tot afhaling door Ridley. Onder werkdagen wordt verstaan: alle dagen behalve zaterdagen en zondagen en Belgische wettelijke feestdagen. Het niet- afhalen door de Klant van de Producten geeft Ridley het recht de Producten voor rekening en op risico van de Klant op te slaan. Klant is in dat geval opslagkosten aan 1% van de koopsom per begonnen maand verschuldigd.
3. In geval Ridley instaat voor het vervoer, heeft Ridley, bij gebreke aan enig akkoord over de wijze van vervoer, de keuze mbt de transporteur en reizen de Producten sowieso voor rekening van Klant.
4. De geleverde Producten blijven eigendom van Ridley tot volledige betaling door Klant van de volledige koopsom, intresten en kosten. Niettemin gaat het risico met betrekking tot de Producten over op het moment van levering.

V. Klachten-Aansprakelijkheid –Garantie t.a.v. Klant

1. Zichtbare gebreken en non-conformiteit
Klant dient de geleverde Producten onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken op zichtbare gebreken en zichtbare non-conformiteiten. Alle klachten omtrent zichtbare gebreken en non-conformiteiten zoals onjuiste levering, beschadiging van Producten en onjuiste hoeveelheden etc, dienen schriftelijk te worden ingediend per email hetzij per fax binnen de 2 werkdagen na inontvangstname en vóór elke behandeling of gebruik van de geleverde Producten door de Klant.
2. Verborgen gebreken en verborgen non conformiteit voor Standaardproducten niet door Ridley geproduceerd.
Voor Standaardproducten die door Ridley niet geproduceerd maar enkel gecommercialiseerd worden, beperkt de garantie en aansprakelijkheid van Ridley terzake zich tot die garantie dewelke Ridley door haar leverancier is gegeven.
3. Verborgen gebreken en verborgen non conformiteit voor Maatwerkproducten en Standaardproducten door Ridley geproduceerd. Ridley garandeert t.a.v. Klant de goede werking van de door haar geproduceerde Standaardproducten en Maatwerkproducten gedurende een periode van 24 maanden na inontvangstname. Klachten omtrent verborgen gebreken en verborgen non conformiteit dienen aan Ridley op straffe van verval binnen deze garantietermijn schriftelijk per fax met verzendingsbewijs, hetzij per email naar een Ridley-emailadres vermeld op www.ridley-bikes.com of aangetekend te worden meegedeeld. Klant dient de zgn gebrekkige Producten ter beschikking te houden van Ridley. Indien blijkt dat Ridley verantwoordelijk is voor het verborgen gebrek of de verborgen non-conformiteit, heeft de garantie enkel betrekking op het herstel ervan of gelijkwaardige vervanging van het gebrekkige onderdeel, zonder dat Klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. De garantie geldt bovendien niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van foutief gebruik, foutieve stalling en/of slecht/verkeerd onderhoud door de Klant of andere niet aan Ridley toe te rekenen oorzaken.
4. Uitsluiting indirecte en gevolgschade
De aansprakelijkheid van Ridley ten aanzien van Klant is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de koopprijs van de verkochte Producten zoals vermeld op de factuur. Ridley is opzichtens Klant nooit aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele, punitieve schade, gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfkosten, kosten van (de) montage en/of (her) installatie, vermindering van winst, bedrijfsstagnatie.
5. Geen aansprakelijkheid in geval van overmacht.
Ridley is niet aansprakelijk voor het niet, het niet tijdig of het onvolledig nakomen van enige overeenkomst met de Klant, indien dit veroorzaakt is door overmacht, zoals o.m. arbeidsconflicten, brand, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, oorlog, opstand, tekort aan vervoersmiddelen, schaarste aan grondstoffen, beperkingen in het energiegebruik.

VI. Bijzondere verplichtingen Klant:

1. De Klant draagt de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid om:
⇒ alle gegevens tijdig te overhandigen aan Ridley, onder meer de gegevens waarvan Ridley aangeeft dat deze noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van haar verplichtingen t.o.v. de Klant en de gegevens waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de verplichtingen van Ridley t.o.v. de Klant;
⇒ de Producten te allen tijde te behandelen en te gebruiken conform de Ridley-gebruikershandleiding die bij de Producten wordt geleverd en het Frame Passport document. Beide documenten zijn terug te vinden op www.ridley-bikes.com.
⇒ zijn klanten op afdoende wijze te informeren en op te leiden aangaande de veiligheidsinstructies en de gebruiksvoorschriften (zoals meegedeeld in de Ridley-gebruikershandleiding, waarvan de Klant verklaart de inhoud te kennen);
2. Terzake Maatwerkproducten levert de Klant aan Ridley al de nodige specificaties aan (zoals maar niet beperkt tot afmetingen, kleuren, mechanische onderdelen en afbouw e.d.m) op basis waarvan Ridley een tekening en foto van het te realiseren Maatwerkproduct opmaakt, die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Klant. De Klant is geheel verantwoordelijk voor de door haar aangeleverde specificaties op basis waarvan Ridley de Maatwerkproducten zal produceren voor Klant. Ridley zal de Maatwerkproducten leveren in overeenstemming met de vastgelegde specificaties zoals opgegeven door de Klant en op basis van de door de Klant aanvaarde door Ridley opgestelde tekening en foto.
3. De Klant erkent en aanvaardt dat Ridley een beperkte en voorwaardelijke garantie toekent aan de eindgebruiker – eerste eigenaar van de aangekochte Producten (zie www.ridley-bikes.com) en verklaart de inhoud hiervan te kennen. De Klant verbindt zich ertoe binnen een termijn van tien (10) werkdagen na kennisname van een garantieclaim vanwege een eindgebruiker – eerste eigenaar, deze garantieclaim aan Ridley over te maken, bij gebreke waarvan de Klant zelf zal instaan voor de garantieverplichtingen, zonder de mogelijkheid van enig verhaal t.o.v. Ridley. De Klant verbindt zich ertoe Ridley alle redelijke bijstand te verlenen bij haar onderzoek van de garantieclaim, onder meer (zonder hiertoe beperkt te zijn) door de betreffende Producten, de aankoopfactuur uitgaande van Ridley aan de Klant en de verkoopfactuur uitgaande van de Klant aan de eindgebruiker – eerste eigenaar, aan Ridley te bezorgen binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na ontvangst van het verzoek daartoe vanwege Ridley. Ridley behoudt zich het recht voor de werkzaamheden in het kader van haar garantieverplichtingen t.o.v. de eindgebruiker – eerste eigenaar in onderaanneming door de Klant te laten uitvoeren.
Klant erkent en aanvaardt dat Ridley soeverein beslist of een garantieclaim voldoet aan de voorwaarden van de beperkte en voorwaardelijke garantie van de eindgebruiker – eerste eigenaar. Ridley is geenszins gebonden door enige verklaring hieromtrent vanwege de Klant aan de eindgebruiker.

VII. Betalingsvoorwaarden

1. Alle facturen zijn contant en zonder korting te betalen aan Ridley op haar maatschappelijke zetel.
2. Elk protest mbt de facturen van Ridley dient schriftelijk en omstandig te gebeuren binnen de 10 dagen na factuurdatum.
3. In geval van niet-betaling of onvolledige betaling op de vervaldag is de Klant zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd, forfaitair vastgesteld op 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00 en een nalatigheidsintrest vanaf de vervaldag, gelijk aan 12% per jaar. In geval van niet betaling op vervaldag, worden alle andere openstaande, nog te factureren bedragen opeisbaar evenals nog niet vervallen facturen.
4. Ridley behoudt zich het recht voor alle andere orders en overeenkomsten van de in gebreke zijnde Klant op te schorten of te beëindigen tot volledige voldoening van de verplichtingen van de Klant.
5. Voor Maatwerkproducten is een voorschot van minimum 1/3 van de prijs op voorhand betaalbaar, als voorwaarde tot aanvang van de productie van deze Maatwerkproduct(en) door Ridley.

VIII. Beëindiging overeenkomst met Klant.

1. In geval van contractuele tekortkoming van Klant die niet wordt rechtgezet binnen de 10 werkdagen na schriftelijke aanmaning daartoe door Ridley, is Ridley gerechtigd om de overeenkomst met Klant te ontbinden ten laste van Klant, mits schriftelijke verklaring doch zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van Ridley op volledige vergoeding van kosten en schade, en zonder dat Klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.
2. Annulering door Klant van een overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van Ridley. Indien Ridley akkoord gaat met de annulering, is de Klant aan Ridley een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 35% van hetgeen de Klant bij uitvoering van de overeenkomst aan Ridley zou hebben moeten voldoen, onverminderd het recht van Ridley op volledige vergoeding van kosten en schade, en zonder dat de Klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.
3. Ridley is gerechtigd een overeenkomst met de Klant als van rechtswege beëindigd te beschouwen in geval van faillissement hetzij kennelijk onvermogen van de Klant.

IX. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank:

Geschillen tussen Ridley en Klant worden beheerst door het Belgisch recht met uitzondering van het Weens Koopverdrag d.d. 11 april 1980. Voor alle geschillen zijn naar keuze van eisende partij de rechtbanken van Antwerpen (België), afdeling Hasselt of de rechtbanken van de woonplaats van verweerder uitsluitend bevoegd.